Thursday, November 20, 2014

Thoughts on Yishmael and the Terror Attack

 • The root of Yishmael's anti-Semitism
  • In Parshat Toledot, after Yaakov Avinu snatches the blessings away from Esav, it says:  וַיִּשְׂטֹם עֵשָׂו, אֶת-יַעֲקֹב, עַל-הַבְּרָכָה, אֲשֶׁר בֵּרְכוֹ אָבִיו; וַיֹּאמֶר עֵשָׂו בְּלִבּוֹ, יִקְרְבוּ יְמֵי אֵבֶל אָבִי, וְאַהַרְגָה, אֶת-יַעֲקֹב אָחִי [And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him. And Esau said in his heart: 'Let the days of mourning for my father be at hand; then will I slay my brother Jacob.']  The root of anti-Semitism stems from this verse.  
  • 14 verses later, in the last verse in the Perasha, it says וַיֵּלֶךְ עֵשָׂו, אֶל-יִשְׁמָעֵאל [so Esau went unto Ishmael].  The next verse after this starts talking about Yaakov and his travels to Lavan's house, so we are done dealing with Yishmael, and I believe that his name is not mentioned ever again in the rest of the Torah (barring the travellers when Yosef is sold, but that mentions the group Yishma'elim - not Yishmael singular).  
  • Parshat Lech Lecha calls him a Pere Adam.  In Vayera, he's thrown out of the home.  In Hayei Sarah, he does Teshuva.  Perhaps, the Teshuva period of Yishmael corresponds to the Ottoman era, whose sultans were more or less kind to Jews.  This last verse of וַיֵּלֶךְ עֵשָׂו, אֶל-יִשְׁמָעֵאל in Toledot tells us that the anti-Semitism of Esav will transfer to Yishmael at the End of Days.  After the fall of the Ottoman Empire, Yishmaelite anti-Semitism skyrocketed.  In the subsequent century, following WWII, Esavian anti-Semitism plummeted.  Of course it still exists, but far less than it was 100 years ago.  Similarly, Yishmaelite anti-Semitism existed during the Ottoman Empire too, but far less than today.
 • Yishmael's warped view of Aharit Hayamim
  • Please read this article by the Clarion Project on how Islam views the End of Days - not to believe them, but to see their warped view in relation to reality.  There are a few similarities to the Jewish view, with, of course, changes in names and places (e.g., a Mashiah figure, an Armilus figure, a third - a third - a third, etc).  It could be that their view was known to our sages and may very well provide another reason for the Abravanel's and Malbim's claims that Gog Umagog will be Islam vs. Xtianity.
 • Zohar Hadash on Balak
  • I'm not sure if the Zohar Hadash on Balak [Hashem1 | Sulam] applies.  However, it's hard to deny the "coincidence".  
  • The Zohar earlier talked about 274 years after the day of the sixth millennium - a year that very much seems like 5775.  If Creation was in Year 1, the sixth millennium started 5001, and in turn, the "day" (as opposed to nighttime) of the sixth millennium started in 5501.  274 years later is 5775.  It also mentions there that it is the year that Shemita and Yovel come as one.  We know it to be Shemita year and there are good reasons to call 5776 a Yovel year, as I explained elsewhere.  
  • A bit later, the Zohar talks about someone who is not fit to rule becoming the ruler: ומאן דלא אתחזי למלכא, ייתון ליה למישלט. וייתון עמיה עמין נוכארין, ולישנין אוחרנין, דלא ישתמודעין דינא, ולא נימוסי מלכותא. וכמה קרבין יחשבון למעבד [And someone who is not fit to rule, they will bring him to rule.  And he will bring with him foreign peoples - and other languages - who do not follow the rule of law or the laws of the government.]  This very likely refers to the recent news of President Obama announcing his new Amnesty plan for illegal immigrants.
  • A bit later, the Zohar talks about HKB"H learning with Moshe Rabbeinu: וקב"ה ישמע, ויעול לגו היכלא דאהבה, ויטול מתמן תלת רחימין, ויפתח לון מערתיה [And HKB"H will hear and will enter the Palace of Love, and He will take from there 3 beloved ones, and He will open the cave of Moshe for them.]  The bodies of the 3 boys were found on July 1, 2014.
  • A bit later, the Zohar talks about a war made by the 10 tribes: ובהאי יומא, יתערון עשר שבטין, לאגחא קרבין לארבע סטרין דעלמא, בהדי משיחא דאתמשח עלייהו [and on that day, the 10 tribes will awaken to wage war against the 4 corners of the world with this Mashiah that they annointed upon them], which could be referring to Tzuk Eitan and the "4 corners of the world" refers to the Hasbara war.
  • A bit later, the Zohar says the following: 
   שכינתא תהך ותהדר לגבי משה, שבעין יומין. לסוף שבעין יומין, סליק נאקו דישראל לקמי מלכא קדישא, דיהון מעיקין לון בכל סטרין דעלמא. וכנישתא חדא לצד דרומא יתאביד ויתחריב. וחמשה זכאי קשוט יתקטלון בינייהו:
   The Shechina will go and return toward Moshe for 70 days. After 70 days, the cries of Israel will go up to the Holy King because they are provoking them from all directions of the world. And one synagogue toward the south will be destroyed, and 5 true Tzadikim will be killed among them.
   Even though it appears that the 2 mentions of "70 days" refer to the same 70 days, it could be read as "After 70 days after the first 70 days." 140 days after July 1, 2014 (when the 3 boys bodies were found) is Nov. 18th, 2014 - the day of the Har Nof Massacre. Yerushalayim is in the south of Biblical Israel. On that day, 5 Tzadikim lost their lives in a synagogue. (I include the Druze policeman as a Tzaddik, as Rav Ovadia ZT"L mentioned in his pesak halacha.)
  • I'll leave it up to you to read the rest of the Zohar.

List of Tragedy Links II


Jews and Druze ‘Will Fight the Murderers’ Together, Minister Says at Policeman’s Funeral

PM Netanyahu Speaks with the Father of Policeman Killed in Har Nof Shul Massacre

Haredi Israelis Escort Hero Druze Police Officer to Burial (VIDEO)


Statements of Gedolim, Rabbanim, and Widows

(Rav Kanievsky explains that even though Sheluhei Mitzva Einan Nizakin, that's only before they were destined to die, but for those who were destined to die at the time, dying while doing a Mitzva contains a great merit)

R' Mizrachi on the Har Nof Massacre

Rav Avrohom Schorr on Kedoshim of Har Nof, we must make kabolos, Tallis and Teffillin for entire Tefillah
Yom Kippur Katan

Employing Arabs

Media Bias

Foreign Press Association Rejects Israeli Accusation Against Media of Providing Support for Terror With Inaccurate Reports

Analysis: How Western Media Twisted Yerushalayim Terrorist Attack Narrative
Wednesday, November 19, 2014

Giant List of Tragedy Links

(I have a crazy amount of links to share.  It may be updated as time goes by.)

Kabbalist Who Foresaw Tragedy in Yerushalayim
Foresees Tragedy in Bnei Brak
Media Bias and Error
After Brutal Terror Attack, Dershowitz Rips CNN Anchor for ‘Parroting’ Hamas Claim That All Israelis Are Legitimate Targets (INTERVIEW)

CNN Under Fire for Terror Attack Headline
DESPICABLE DISTORTION OF FACTS: CNN Twists Headline In Horrific Terror Attack In Har Nof Shul – Demand to Revoke Ben Wederman’s Press Pass

BBC News Host Demands Israeli Minister Hide Photo of Worshiper Slain in Terror Massacre (VIDEO)
VIDEO: Bennett Shows BBC Victim of Jerusalem Synagogue Massacre

Israeli Minister Naftali Bennett Explains Why BBC Doesn’t Want to Show Pictures of Murdered Jews

The CBC and the Events in Jerusalem

Media Gaffes Mark Coverage of Palestinian Atrocity at Jerusalem Synagogue; CNN Says Attack Took Place in Mosque (VIDEO)

CBS Anchorwoman: Synagogue Attack Took Place at “Contested Religious Site”Music Videos, Art, and Poetry

http://www.yated.comPersonal AccountsGeneral

Tears and Chesed at Har Nof Grocery Store (this moved me to tears)

We Mourn Again (R' Pinchos Lipschutz)

The Four Kedoshim, Hy”d (h/t MIC)

Rav Moshe Twersky HY"D


Rav Kalman Levine HY"D


Rav Avraham Shmuel Goldberg HY"D

Druze Officer Zidan Saif HY"D
The Injured
Statements from Gedolim

הגר"א פינקל בשיחת חיזוק לאחר הטבח: "אנחנו בהסתר בתוך הסתר"

ראש ישיבת פוניבז': "הנרצחים זכו לקדש שם שמיים"

האדמו"ר מויז'ניץ: "יהודים נהרגו כששפכו שיח לפני קונם"

בעקבות הטבח: הרבי הסתגר בחדרו למשך שעות

הגאון רבי שלום כהן: "התרופה לכל המכות - לימוד התורה"

הטבח בבית הכנסת: הגר"ש אוירבך: "להרבות אחדות ולהפסיק עם המחלוקת"

רבי ברוך מרדכי נאנח בדמעות: "אוי זה נורא"

הרב רבינוביץ: "הטבח - בגלל הסתה דתית"

הרב שטרן על הטבח בבית הכנסת: "מזועזע והמום, לקיים יום תפילה"

הטבח בבית הכנסת: הגר"ח קנייבסקי הזדעזע והגיב: "עקבתא דמשיחא"

טבח בבית הכנסת: הרב דוד לאו: "דם יהודי נשפך כמים בחוצות ירושלים על לא עוול בכפם"

Statements from Elected Officials


President Obama Condemns Jerusalem Synagogue Terror Attack

Senator Simcha Felder Assures NYC That NYPD Is Heightening Security Following Massacre In Har Nof Shul

Statements By Elected Officials Following Massacre At Jerusalem Synagogue [UPDATED 10:58AM ET]

Kerry Condemns Har Nof Terror Attack; Calls It Act of ‘Pure Terror And Senseless Brutality’

Bennett: “Abbas Responsible for Blood of Jews Spilled on their Tallit and Tefillin”


Employing Arabs

בעקבות גל הטרור: החלטה דרמטית: אשקלון לא תעסיק עובדים ערבים

המגזר החרדי שובר ימינה: האדמו"ר מויז'ניץ בהמלצה לחסידיו: אל תעסיקו ערבים

הרבי מקרלין סטולין הורה: לא להעסיק פועלים ערבים
Karlin-Stolin Rebbe Says Throw the Arabs Out of the Mosdos!

FLASHBACK: Hagon HaRav Chaim Kanievsky Calls On Yeshivos To Fire Arabs [YWN Article From 2008]

Video Of Interest: Stop Hiring Arabs Campaign


Despicable Arab Reaction


Tuesday, November 18, 2014

Har Nof Terror - 4 Rabbis Murdered, 4 Widows, 26 Orphans

Source: Kikar

What is there to say?  All we can say isנחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד ה'

4 widows and 26 orphans of Talmidei Hachamim.  רחמנא ליצלן.

Guns, meat-cleavers, and axes.  לא עלינו.

This was reminiscent of the Merkaz Harav Massacre and the Mumbai Massacre.

Psalm 79, which is said during Tikkun Hatzot to pray for the death of the righteous, comes to mind:
א  מִזְמוֹר, לְאָסָף:
אֱלֹהִים, בָּאוּ גוֹיִם בְּנַחֲלָתֶךָ--    טִמְּאוּ, אֶת הֵיכַל קָדְשֶׁךָ;
שָׂמוּ אֶת-יְרוּשָׁלִַם    לְעִיִּים.
1 A Psalm of Asaph. {N}
O God, the heathen are come into Thine inheritance; they have defiled Thy holy temple; {N}
they have made Jerusalem into heaps.
ב  נָתְנוּ, אֶת-נִבְלַת עֲבָדֶיךָ--    מַאֲכָל, לְעוֹף הַשָּׁמָיִם;
בְּשַׂר חֲסִידֶיךָ,    לְחַיְתוֹ-אָרֶץ.
2 They have given the dead bodies of Thy servants to be food unto the fowls of the heaven, {N}
the flesh of Thy saints unto the beasts of the earth.
ג  שָׁפְכוּ דָמָם, כַּמַּיִם--סְבִיבוֹת יְרוּשָׁלִָם;    וְאֵין קוֹבֵר.3 They have shed their blood like water round about Jerusalem, with none to bury them.
ד  הָיִינוּ חֶרְפָּה, לִשְׁכֵנֵינוּ;    לַעַג וָקֶלֶס, לִסְבִיבוֹתֵינוּ.4 We are become a taunt to our neighbours, a scorn and derision to them that are round about us.
ה  עַד-מָה יְהוָה, תֶּאֱנַף לָנֶצַח;    תִּבְעַר כְּמוֹ-אֵשׁ, קִנְאָתֶךָ.5 How long, O LORD, wilt Thou be angry for ever? How long will Thy jealousy burn like fire?
ו  שְׁפֹךְ חֲמָתְךָ--    אֶל הַגּוֹיִם, אֲשֶׁר לֹא-יְדָעוּךָ:
וְעַל מַמְלָכוֹת--    אֲשֶׁר בְּשִׁמְךָ, לֹא קָרָאוּ.
6 Pour out Thy wrath upon the nations that know Thee not, {N}
and upon the kingdoms that call not upon Thy name.
ז  כִּי, אָכַל אֶת-יַעֲקֹב;    וְאֶת-נָוֵהוּ הֵשַׁמּוּ.7 For they have devoured Jacob, and laid waste his habitation.
ח  אַל-תִּזְכָּר-לָנוּ,    עֲו‍ֹנֹת רִאשֹׁנִים:
מַהֵר, יְקַדְּמוּנוּ רַחֲמֶיךָ--    כִּי דַלּוֹנוּ מְאֹד.
8 Remember not against us the iniquities of our forefathers; {N}
let Thy compassions speedily come to meet us; for we are brought very low.
ט  עָזְרֵנוּ, אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ--    עַל-דְּבַר כְּבוֹד-שְׁמֶךָ;
וְהַצִּילֵנוּ וְכַפֵּר עַל-חַטֹּאתֵינוּ,    לְמַעַן שְׁמֶךָ.
9 Help us, O God of our salvation, for the sake of the glory of Thy name; {N}
and deliver us, and forgive our sins, for Thy name's sake.
י  לָמָּה, יֹאמְרוּ הַגּוֹיִם--    אַיֵּה אֱלֹהֵיהֶם:
יִוָּדַע בַּגֹּיִים לְעֵינֵינוּ;    נִקְמַת, דַּם-עֲבָדֶיךָ הַשָּׁפוּךְ.
10 Wherefore should the nations say: 'Where is their God?' {N}
Let the avenging of Thy servants' blood that is shed be made known among the nations in our sight.
יא  תָּבוֹא לְפָנֶיךָ, אֶנְקַת אָסִיר:    כְּגֹדֶל זְרוֹעֲךָ--הוֹתֵר, בְּנֵי תְמוּתָה.11 Let the groaning of the prisoner come before Thee; according to the greatness of Thy power set free those that are appointed to death;
יב  וְהָשֵׁב לִשְׁכֵנֵינוּ שִׁבְעָתַיִם,    אֶל-חֵיקָם;
חֶרְפָּתָם אֲשֶׁר חֵרְפוּךָ    אֲדֹנָי.
12 And render unto our neighbours sevenfold into their bosom their reproach,{N}
wherewith they have reproached Thee, O Lord.
יג  וַאֲנַחְנוּ עַמְּךָ, וְצֹאן מַרְעִיתֶךָ--    נוֹדֶה לְּךָ, לְעוֹלָם:
לְדוֹר וָדֹר--    נְסַפֵּר, תְּהִלָּתֶךָ.
13 So we that are Thy people and the flock of Thy pasture will give Thee thanks for ever; {N}
we will tell of Thy praise to all generations. {P}

The victims:

Rav Avraham Goldberg
Rav Kalman Ze'ev Levine
Rav Aryeh Kupinsky
Rav Moshe Twersky (son of Tolner Rebbe of Boston ZT"L and grandson of Rav Yosef Dov Soloveitchik ZT"L)

Hashem Yikom Damam.

Please pray for the injured:


חיים יחיאל בן מלכה
איתן בן שרה
שמואל ירוחם בן ביילה
אברהם שמואל בן שיינה
אריה בן ברכה

Notes:

 • When Rav Chaim Kanievsky Shlit"a heard the news, he trembled profusely and said that we are speaking of Ikveta Dimshiha.
 • A secular year ago to the day, I linked to an article in Kikar that depicted a terrible incident in which vandals vandalized the Sefarim of Rav Rubin, who is the Rav of the synagogue in which the terrorist attack took place today.  These vandals did not like Rav Rubin's stance on the dispute between Gedolei Yisrael and defaced his books because of it.  It is also noteworthy that today, Rav Shmuel Auerbach Shlit"a was one of the eulogizers of Rav Moshe Twersky HY"D and that he called on people to increase Ahdut.
 • YWN reports:
  11:02: Jerusalem Sephardi Chief Rabbi Shlomo Amar Shlita told Kol Chai Radio that the time demands that we ask and grant total mechila to/from everyone at this time. He personally announced that he is moichel anyone and everyone that has offended him, total mechila from his inner heart, asking the same from others that he may have offended.
 • 70 years after the last few months of the Holocaust, we get a terror attack that "Looks like the Holocaust".
 • The Pera'ei Adam have been committing atrocities every week since the end of the Yamim Tovim.  They were also committing atrocities every day from the kidnapping of the 3 boys until Rosh Hodesh Elul.  Not to say that there were no incidents between Rosh Hodesh Elul and Simhat Torah, but there was a definite downturn in intensity during that period.  Ashkenazim say Psalm 26 during this time, where it says: כִּי יִצְפְּנֵנִי, בְּסֻכֹּה-- בְּיוֹם רָעָה: יַסְתִּרֵנִי, בְּסֵתֶר אָהֳלוֹ; בְּצוּר, יְרוֹמְמֵנִי [For He concealeth me in His pavilion in the day of evil; He hideth me in the covert of His tent; He lifteth me up upon a rock.]  The wave of terror has risen once more and the so-called "Silent Intifada" is now far from silent.  It is a full-scale Intifada and needs to be treated as such.
May the mourners be comforted, may the injured be healed, may we increase Ahdut among ourselves, and may we only hear good news in the future.

Monday, November 17, 2014

Interesting Recent Links - Toledot 5775

Terrorism and Anti-Semitism

Picture of the Day

Terrorist Nabbed- Light Rail Stabbing Attack Averted in Yerushalayim

Arab Stabs Jewish Man in Jerusalem With Screwdriver; Police in Manhunt for Terrorist
Palestinian Stabs Jewish Man on Rechov Haneviim in Yerushalayim

Update on Yerushalayim Terror Attack Victims

Belgium: Frum Man Stabbed While Walking To Shul On Shabbos
Frum Man Stabbed in Neck in Antwerp’s Jewish Quarter
Mounting Fears in Following Shabbos Stabbing of Frum Yid in Belgium

Swastika Attack in Jerusalem’s Old City

Arab car thief tried to run down the police/security staff at the Shomron security checkpoint. (h/t Shiloh Musings)

Kansas Jewish Center Shooter Wanted to Make Sure He ‘Killed Some Jews’ Before He Died

UK Rabbi Declares, ‘I Won’t Let Anti-Semites Win’

Social Worker Tells Couple They’re Too Jewish to Adopt ChildPollard has just one year left to serve

Update from Devash in the comments:
"... Pollard is technically eligible to request parole in November 2015, on the 30th anniversary of his arrest. But, parole is not relevant for Pollard because his judge, his prosecutor and the government are on record in his sentencing docket as emphatically denying early release at any date, making it certain he will be refused."
Understanding the Pollard Parole Canard

Friday, November 14, 2014

Interesting Recent Links - Hayei Sarah 5775 II

Geula-Related
Terrorism and Anti-Semitism

Ketzaleh Calls for Declaring a State of Emergency Following Fatal Terror Attacks

What Would YOU Do? Kafr Kanna Revisited…

What they didn’t tell you about Dahlia. (h/t MIC)

As Israelis Are Murdered in Palestinian Terror Attacks, Psaki Urges ‘All Sides’ to Show ‘Restraint’ (VIDEO)

Girlfriend of Slain IDF Soldier: ‘We Wanted to Get Married’ (VIDEO)

Palestinian Terror Killed More In Past Month Than Last 48

Hostile Media Coverage of Israel Fueled Anti-Semitic Outbursts in Australia, Jewish Group Reports
Antisemitic Abuse In Australia Increased By A Third Over The Past Year
Anti-Semitism Up 35 Percent in Australia Over Past Year

Jewish Boy Wearing Yarmulka Violently Assaulted By Group Of Teenagers In Paris

Synagogue Firebombed in Northern Israel as Violence Persists

Muslim Youths Target Holland’s Chief Rabbi

Attempted Vehicular Terror Attack in Shomron


Heter Mechira and Other Shemita News

Har Habayit

(Rav Shemuel Eliyahu, in Hebrew.  Excellent Halachic and historical analysis of the situation on Har Habayit, along with an nice story at the end.)

MiscellaneousIslamic State Group Says It’ll Mint Its Own Coins – The Islamic Dinar

Halachic Analysis: An Artist That Has Gone Astray

Author of ‘Best Speech by an Israeli Diplomat Ever’ Calls Time on Palestinian ‘Narrative of Victimhood’ (INTERVIEW)

Rav Levanon: One May Not Sell Gas to Arab Motorists


Yad L’Achim Uncovers New Missionary Ploy: Free MP3 Players to Israeli Soldiers Full of ‘New Testament’ Readings
Yad L’Achim Uncovers New Missionary Ploy: Free MP3 Players to Israeli Soldiers Full of ‘New Testament’ Readings

U.S. Senators Meet With Alan Gross In Cuban Prison
U.S. Senators: We’re Optimistic Cuba To Free Alan Gross From Jail

Israeli Government Rejects Cooperation With U.N. Gaza Probe

Spacecraft Lands on Speeding Comet
Touching a Comet – A 25 Year-Old Dream Comes True
(speaking of which, here's a trending twitter hashtag: #wecanlandonacometbutwecant
How about:    #wecanlandonacometbutwecant bring the Geula)